Print Friendly, PDF & Email

Për të patur një Shkollë Miqësore dhe Gjithëpërfshirëse, anëtarë të bordit të prindërve dhe aktorët lokalë janë përfshirë për të siguruar një ambient të sigurt për fëmijët e shkollës “Ismail Kasa” në Bugjës Jagodinë.