Print Friendly, PDF & Email

Fondacioni është akredituar nga Ministria e Arsimit Rinisë dhe Sporteve për ofrimin e trajnimeve me kredite për të gjitha nivelet arsimore. Kjo e bazuar në vendimin Nr.29 Datë 19.12.2017 në përputhje me ligjin Nr. 69/2012 Datë 21.06.2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitarë në Republikën e Shqipërisë” sipas shkronjës B, pika 2, të nenit 23 dhe të nenit 25 të udhëzimit Nr.1 Datë 20.01.2017.

Qëllimi i trajnimeve është aftësimi i mësuesve për një arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës.

Modulet e akredituara janë:

  1. Komunikimi me prindër dhe bashkëpunimi me komunitetin, Shkolla si Qendër Komunitare –

Kod 17EKP95 – 1 Kredit

  1. Identiteti Kombëtar dhe Njohja e Kulturave – Kod 17ÇN53 – 1 Kredit
  2. Planifikimi dhe trajtimi i situatave të të nxënit – Kod 17MN88 – 1 Kredit
  3. Menaxhimi i Klasës dhe Konfliktet – Kod 17EKP97 – 1 Kredit
  4. Përdorimi i TIK në mësimdhënie nxënie – Kod 17TIK66 – 1 Kredit

Lektorët e trajnimeve janë nga Universitet Publike dhe kryesisht nga Universiteti i Tiranës

Prof.As.Dr Arjana Muca – Universiteti i Tiranës

Arjana Muca

E-mail: arjanamucaj@yahoo.it

Cel: +355696078328

Dr. Edlir Orhani – Universiteti i Elbasanit

Edlir Orhani

E-mail: edlir.orhani@yahoo.com

Cel: +355692642144

Dr. Florian Kulla – Universiteti i Tiranës

Florian Kulla

E-mail: kulla.florian@gmail.com

Cel: +355682097816

Dr. Ortenca Kotherja – Universiteti i Tiranës & Elbasanit

Ortenca Kotherja

E-mail: orti_st@hotmail.com

Cel: +355693700578

Prof.As.Dr Zenel Orhani – Universiteti i Tiranës

Zenel_Orhani

E-mail: zeorhani@yahoo.com

Cel: +355692104572

Prof.Dr Xhevdet Zekaj – Universiteti i Elbasanit

Xhevdet Zekaj

E-mail: xhzeka@yahoo.com

Cel: +355682058404